Rental conditions

Our rental conditions consist of the RECRON conditions, which apply to the agreement between the guest and Duynparc Soest, and our park rules.

RECRON conditions

Tourist Stay | Vacation rentals

Park rules

Waar wordt gesproken over recreatieverblijf wordt, tenzij anders aangegeven, zowel een kampeerplaats als een plaats voor stacaravan, camper of caravan, als een chalet, bungalow, villa of studio bedoeld.

0. Reservering
Duynparc Soest behoudt zich het recht voor om te allen tijde - zonder opgave van redenen – een reservering te weigeren. Zolang u geen bevestiging ontvangt van uw reservering, is deze niet definitief. 

1. Toegang
Het park is toegankelijk voor alle personen, al of niet met een recreatieverblijf, die een verblijfsovereenkomst hebben afgesloten gedurende de duur van die overeenkomst, alsmede hun gasten die zich vooraf op de receptie of anderszins hebben ingeschreven/ aangemeld. Per overeenkomst is maximaal één auto op het park toegestaan en alleen op de daartoe aangewezen parkeerplaatsen. Caravans of campers langer dan 7 meter kunnen niet worden geplaatst. Er zijn maximaal 2 honden en 1 kat per recreatieverblijf toegestaan. Voor bezoekers is het niet toegestaan huisdieren mee te nemen. De kat dient binnen de grenzen van de plaats van de eigenaar te blijven. Vechthonden en honden met gedragsstoornissen, zoals continu en/of hinderlijk blaffen, zijn niet toegestaan. In geval van discussie beslist Duynparc Soest.

2. Aankomst
Bij aankomst krijgt u een pasje. Deze pas geeft u toegang tot alle voor u toegankelijke ruimten en faciliteiten gedurende uw verblijf op het park. Heeft u een comfortplaats met sanitair gereserveerd, dan krijgt u ook de sleutel van het privé sanitair. Heeft u een trekkershut gereserveerd, dan krijgt u ook een sleutel voor de hut.

3. Vertrek
Op de dag van vertrek dient u uw recreatieverblijf en het park vóór 10.00 uur of, bij verblijf op de camping, 11:00 uur te verlaten. Mocht u later willen vertrekken dan dient u hier vóór de dag van vertrek toestemming voor te vragen. Duynparc Soest houdt zich het recht voor om in voorkomende gevallen hiervoor een toeslag in rekening te brengen.

4. Bezoek
Bezoek is van harte welkom maar maximaal 4 personen per recreatieverblijf. Indien u gasten heeft die blijven slapen, meldt dit dan vóóraf bij de receptie. Voor logees berekenen wij een all-in tarief per persoon. De actuele tarieven worden op de website en bij de receptie vermeld en worden u desgevraagd aangereikt.

5. Gebruik en inlevering sleutel, pasje
De pasjes zijn persoonsgebonden, dat wil zeggen dat alleen die personen die op het recreatieverblijf zijn ingeschreven hiervan gebruik mogen maken. Bij constatering van misbruik wordt het pasje geblokkeerd, wordt een direct opeisbare vergoeding van € 100,= in rekening gebracht en heeft Duynparc Soest de mogelijkheid om alle op dat recreatieverblijf ingeschreven personen de verdere toegang tot het park te ontzeggen. In voorkomende gevallen kan het gebeuren dat u toch een sleutel heeft ontvangen. Hiervoor zal een borg van € 50,= worden gevraagd, welke na inlevering bij vertrek met u zal worden verrekend/ teruggegeven.

6. Parkeren
Per recreatieverblijf mag maximaal één auto op het terrein op de daartoe bestemde parkeerplaats worden geparkeerd. Parkeren op lege kampeerplekken is niet toegestaan. Parkeren op de wegen is ten allen tijde verboden. Auto’s van bezoekers van gasten worden niet op het terrein toegelaten. Zij kunnen hun voertuig op het parkeerterrein vóór de slagbomen plaatsen. Zonder toestemming van Duynparc Soest worden op het terrein gestalde of geparkeerde objecten (zoals bijvoorbeeld caravans) zonder enige waarschuwing verwijderd voor rekening van de eigenaar of degene die het object heeft gestald of geparkeerd.

7. Parkgebruik en gedragsvoorschriften
Het gebruik van de faciliteiten van het park geschiedt op eigen risico. Duynparc Soest aanvaard geen enkele aansprakelijkheid. Gasten van het park dienen zich correct te gedragen en alles na te laten wat aan Duynparc Soest of aan gasten van Duynparc Soest redelijkerwijs aanstoot of overlast kan geven.

a. Afval: De gast is verplicht zijn plaats en de onmiddellijke omgeving daarvan in nette en ordelijke staat te houden. Afval dient te allen tijde, per aard gescheiden, te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers of afvalbakken. Het is niet toegestaan afval naast de containers of elders in het park te plaatsen. Het afval dient verpakt te zijn in gesloten plastic zakken. Grof afval zoals tuinstoelen, grondkleden etc. mogen niet in het park worden achtergelaten, tenzij met toestemming van Duynparc op een daartoe aangewezen plaats. Oud papier en karton dient in de daartoe bestemde papiercontainer te worden gedeponeerd.

b. Alcohol en drugs: Het is niet toegestaan alcohol te gebruiken, anders dan in de horecagelegenheden of in of nabij het eigen recreatieverblijf en/of (soft) drugs te gebruiken of in bezit te hebben op straffe van verwijdering en het ontzeggen van de toegang tot Duynparc Soest.

c. Balspelen: Voetballen en andere balspelen zijn alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plaatsen. Het is ten strengste verboden tussen de recreatie-eenheden zich dusdanig te gedragen, te voetballen of een ander spel te spelen, dat daardoor personen en/of eigendommen van derden in gevaar kunnen komen respectievelijk kunnen worden beschadigd. Eventuele schade wordt op de dader verhaald.

d. Chemische toiletten: Chemische toiletten dienen uitsluitend op de daarvoor bestemde plaatsen te worden geleegd. De gebruiker dient deze plaatsen ook zelf schoon achter te laten.

e. EHBO: Op de receptie is EHBO materiaal aanwezig. Informatie voor arts, apotheker, tandarts en hulpdiensten is beschikbaar op het bord bij de ingang van de receptie.

f. Elektriciteit: Het is niet toegestaan elektriciteit af te tappen van toiletgebouwen of andere (openbare) gebouwen of faciliteiten op straffe van een direct opeisbare vergoeding van € 25,= per gebeurtenis en verwijdering van het park.

g. Huisdieren: Honden dienen te allen tijde te zijn aangelijnd, behalve binnen het recreatieverblijf en mogen op geen enkele wijze overlast bezorgen aan de andere gasten van het park. Honden dienen buiten het park te worden uitgelaten op de toegestane plaatsen. Ingeval van “ongelukjes” dient de begeleider van de hond zelf te zorgen voor verwijdering van deze vervuiling. Huisdieren worden niet toegelaten in openbare gelegenheden, zoals bijvoorbeeld wasruimte en horecagelegenheid. De gast is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan alle wettelijke vereisten, die aan het meebrengen en het verblijf van huisdieren worden gesteld.

h. Motorgereedschap: Het gebruik van een motormaaier en andere geluidshinder veroorzakende (tuin-)apparatuur is tijdens de periode mei-oktober niet toegestaan vóór 10.00 uur na 20.00 uur. Tijdens de periode oktober-mei geldt dit vóór 8.00 en na 20.00 uur.

i. Nachtrust: Tussen 23.00 en 07:00 uur dient de nachtrust gerespecteerd te worden. De gasten dienen geen luide gesprekken te voeren en geen muziek ten gehore te brengen of enig ander lawaai te veroorzaken.

j. Natuur: Het is verboden bloemen te plukken, takken of struiken los te trekken of spijkers in bomen te slaan. Ook het graven van gaten en het beschadigen van openbaar groen is niet toegestaan.

k. Open vuur: Uit brandveiligheidsoverwegingen is het ten strengste verboden steenkool, hout, olie en dergelijke in een kachel of anderszins te stoken in de recreatieverblijven. Open vuren buiten de recreatieverblijven is verboden. De brandweer adviseert, waar mogelijk, een op het lichtnet aangesloten rookmelder in het recreatieverblijf te hebben en steeds een op de buitenkraan aangesloten tuinslang binnen handbereik te hebben.

l. Opruimen plaats: Bij afwezigheid van de gast dienen alle losse zaken zoals fietsen, speelgoed e.d. rondom de plaats te zijn opgeruimd en zoveel mogelijk opgeborgen en uit het zicht te zijn geplaatst. m. Plaats De plaatsing van het recreatieverblijf geschiedt uitsluitend op aanwijzing van de terreinbeheerder. Een andere plaats of de groenvoorziening van Duynparc betreden is zonder toestemming niet toegestaan.

n. Onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden/storingen: Bij stroomuitval als gevolg van overbelasting van het elektriciteitsnet dient de gast eerst de elektrische apparaten uit te schakelen. Na één minuut wordt de overbelastingszekering op alle toeristsche (jaar-)plaatsen voor korte duur en huur accommodaties automatisch hersteld. Indien dit drie maal geschiedt dient u zich tot de beheerder te richten. Bij kortsluiting dient u zich altijd tot de terreinbeheerder te wenden. Eventuele kosten kunnen in rekening worden gebracht. Spoedeisende storingen die aan de receptie of terreinbeheerder zijn gemeld, worden zo spoedig mogelijk opgelost. Duynparc Soest heeft het recht gebouwen en installaties voor schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat de gast daarvoor recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen (huur)sommen. Indien mogelijk zal Duynparc Soest niet zonder een voorafgaande aankondiging het recreatieverblijf betreden, behoudens in voorkomende gevallen van calamiteiten. Duynparc Soest behoudt zich het recht voor om vanaf 08.00 uur (schoonmaak)werkzaamheden rond de accommodatie te (laten) verrichten.

o. Parkeren en opslaan van goederen: Het is niet toegestaan om schade- of sloopauto’s, aanhangers, caravans, vouwwagens of andere voer- en/of vaartuigen, alsmede andere mogelijk aan het gebruik onttrokken goederen of stoffen op het terrein te parkeren of in opslag te hebben, behoudens voorafgaande toestemming van Duynparc Soest.

p. Persoonlijke uitingen van geloof of staatskundige voorkeur: Het is niet toegestaan vlaggen of affiches te plakken of te plaatsen of anderszins uitdrukking te geven aan een bepaald staatkundig of kerkelijk streven, behoudens de nationale driekleur op nationale feest- of herdenkingsdagen.

q. Post: Voor gasten binnenkomende post wordt voor iedereen toegankelijk in de postvakken bij de receptie gelegd. Het afhalen van poststukken valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de gast. Duynparc is niet aansprakelijk voor verloren of beschadigde poststukken.

r. Radio en TV: Radio, televisie of andere audio-visuele apparatuur, geluidsdragers of muziekinstrumenten zijn slechts binnen het recreatieverblijf toegestaan; het geluid van audio-visuele apparatuur mag niet storend buiten het chalet/ recreatieverblijf hoorbaar zijn. Met het ontvangen van een klacht van een medegast staat de overlast in principe vast.

s. Reclame uiting: Borden, affiches en dergelijke aan te brengen op de plaatsen of aan het recreatieverblijf en/of zichtbaar vanuit het recreatieverblijf en/of aan facilitaire gebouwen zijn, zonder expliciete instemming van Duynparc Soest niet toegestaan.

t. Sanitaire voorzieningen: Het is niet toegestaan de toiletgebouwen die zich op het terrein bevinden, te gebruiken voor andere zaken dan waar deze voor bedoeld zijn. De gemeenschappelijke toiletgebouwen worden door Duynparc Soest gereinigd. Van de gast wordt verwacht dat deze de gebouwen na gebruik schoon achterlaat. Kinderen onder de 6 jaar mogen niet zonder begeleiding van een volwassene gebruik maken van de sanitaire voorzieningen.

u. Verkeer: Gemotoriseerde voertuigen dienen tussen 23.00 uur en 07.00 uur buiten de slagboom te worden geplaatst. Het is voor gasten niet toegestaan in deze uren met een gemotoriseerd voertuig het terrein van Duynparc Soest op te rijden. Afrijden in deze uren is wel toegestaan, mits uitermate zachtjes wordt gereden en men de rust verder in acht neemt. De normale verkeersregels zijn van toepassing op het park. Uitsluitend bestemmingsverkeer is toegestaan. De maximumsnelheid op het park voor alle voertuigen bedraagt maximaal 10 km per uur. Voetgangers en (spelende) kinderen hebben altijd voorrang. Alleen op de verharde wegen mag met een maximale snelheid van 10 km per uur worden gereden met een rijwiel al dan niet voorzien van een hulpmotor. Bij geconstateerde overtreding van de maximale snelheid wordt de toegangspas ingenomen en dient het voertuig tot nadere orde buiten het park te worden geplaatst. Het is verboden om anders dan van de terreintoegang tot de parkeerplaats v.v. op het terrein gebruik te maken van scooters, brommers, elektrische step en/of overige motorisch voortbewogen vervoermiddelen, met uitzondering van om medische redenen noodzakelijke scootmobiel of elektrische rolstoel. Ook hiervoor geldt de maximale snelheid van 10 km/h.

v. Verloren/gevonden voorwerpen: Verloren voorwerpen kunnen bij de receptie worden gemeld. Gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgegeven. Nazending van verloren voorwerpen is een service en vindt plaats voor risico van de claimende gast. Duynparc Soest is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade aan het verloren voorwerp. Indien de eigenaar van een gevonden voorwerp zich niet binnen één maand na afgifte van het gevonden voorwerp meldt, wordt aangenomen dat hij of zij het bezit hiervan heeft prijsgegeven.

w. Zwembad: Het zwembad is toegankelijk voor de gasten van Duynparc Soest. In het zwembad is geen toezicht en er mag niet worden gedoken.

x. Naleving van veiligheids- en milieuvoorschriften:

  • Alle verkeer- en veiligheidsvoorschriften dienen op aanwijzing van het personeel van Duynparc Soest opgevolgd te worden.
  • Met het oog op calamiteiten en af- en aanvoer van hulpdiensten dienen paden, toegangswegen en slagbomen altijd vrij gehouden te worden van auto’s en overige obstakels.
  • Het is niet toegestaan in het park reparaties aan motorvoertuigen te verrichten en/of auto’s te wassen.
  • Op Duynparc Soest is open vuur ten strengste verboden. In verband met brandgevaar is het laten branden van kaarsen zonder dat er iemand aanwezig is, het weggooien van brandende sigaren, sigaretten en lucifers verboden. Het in bezit hebben van brandgevaarlijke en/of explosieve stoffen is eveneens verboden.
  • Het gebruik van een barbecue in het park is toegestaan, mits deze minimaal 3 meter van bomen, struiken, schuttingen, kampeerplaats, recreatieverblijf en facilitaire gebouwen staat. Tevens dient er binnen handbereik van de barbecue een emmer met ca. 10 liter water klaar te staan voor noodgevallen. Als brandstof voor de barbecue mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van elektriciteit, gas, houtskool en briketten. Duynparc Soest behoudt zich het recht voor om onder bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld extreme droogte) het gebruik van een barbecue te verbieden. In verband met brandgevaar mogen weggooibarbecues niet in de daartoe bestemde containers worden gedeponeerd, zolang deze nog niet geheel gedoofd en afgekoeld zijn.
  • Meegebrachte batterijen, gastanks en/of waterinstallaties dienen te voldoen aan de daaraan gestelde wettelijke vereisten.
  • Bij brand en andere calamiteiten dient de gast hiervan onmiddellijk melding te maken aan de beheerder.

8. Gevolgen niet-naleven voorschriften
Alle gasten dienen de in de Recron-voorwaarden en dit Parkreglement opgenomen voorschriften en regels strikt na te leven en aanwijzingen van het personeel van Duynparc Soest en/of de eventuele aanwezige bewakingsdienst op te volgen. Overtreding van deze regels en aanwijzingen kan, na het oordeel van Duynparc Soest, leiden tot ontzegging tot de toegang van het park. In dit geval heeft de verwijderde gast geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur) sommen, onverminderd het recht van Duynparc Soest om schadevergoeding te vorderen voor de schade die door toedoen van de gast aan Duynparc Soest of de aldaar aanwezige gasten en/of hun eigendommen is toegebracht. Op alle onderdelen en aspecten van het verblijf op Duynparc Soest waarin dit reglement en/of de van toepassing zijnde Recron-voorwaarden niet voorziet beslist Duynparc Soest bindend.